• 2,4-Dinitrochlorobenzene

    2,4-динитрохлоробензен

    2,4-динитрохлоробензен (DNCB) е органско соединение со формулата (O2N) 2C6H3Cl. Тоа е жолт цврст материјал, кој е растворлив во органски растворувачи. Тој е важен меѓупроизвод за индустриско производство на други соединенија.